DASAR PRIVASI

Kumpulan Cosmopoint (“Cosmopoint”) menghormati dan komited terhadap perlindungan maklumat peribadi dan privasi anda. Notis Perlindungan Data Peribadi ini menerangkan amalan berkaitan dengan maklumat yang dikumpulkan melalui laman web dan halaman media sosial kami mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi Malaysia 2010.
Maklumat mengenai penguatkuasaan Notis Perlindungan Data Peribadi 2010 seperti yang dinyatakan di bawah adalah berkaitan dengan sifat dan jenis data yang diproses; cara data dikumpul dan digunakan; kepada siapa data tersebut boleh didedahkan; dan hak anda untuk mengakses dan membetulkan maklumat peribadi anda.

PROSES DATA TERKUMPUL

APAKAH DATA PERIBADI YANG KAMI PROSES?
Maklumat peribadi ialah maklumat yang mengenal pasti anda sebagai individu atau berkaitan dengan individu yang boleh dikenal pasti, seperti:

 • Nama
 • Alamat pos
 • Alamat e-mel
 • Nombor telefon
 • Rekod pendidikan
 • Sejarah kerja
 • Butiran hubungan kecemasan
 • Data demografi, termasuk, jika berkaitan, jantina, tarikh lahir, asal-usul kaum dan etnik, kesihatan dan maklumat hilang upaya
 • Nombor ID kebangsaan dan pelajar, seperti keselamatan sosial atau ID cukai
 • Keahlian dalam persatuan profesional atau industri
 • Nombor kad kredit dan debit
 • Maklumat akaun bank
 • Gambar profil
 • ID akaun media sosial

DATA TERKUMPUL

BAGAIMANA DATA ANDA DIKUMPULKAN?
Kami bersama-sama dengan pembekal perkhidmatan, mengumpul Maklumat Peribadi melalui pelbagai cara, termasuk:

 • Pelajar atau bakal pelajar: Cosmopoint mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada ibu bapa, penjaga dan/atau ejen pengambilan apabila anda, ibu bapa, penjaga dan/atau ejen pengambilan menghantar kepada kami pertanyaan, permohonan dan/atau borang pendaftaran yang telah dilengkapi melalui pelbagai cara, termasuk secara dalam talian dan salinan cetak fizikal di tempat awam, seminar yang diadakan di sekolah dan/atau apabila anda, ibu bapa/penjaga dan/atau ejen pengambilan anda melawat kampus kami. Maklumat peribadi anda juga mungkin dikumpul daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.
 • Ibu bapa/penjaga pelajar kami atau bakal pelajar: Cosmopoint mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada anak/anak jagaan anda, ejen pengambilan apabila anda menghantar kepada kami borang pertanyaan, permohonan dan/atau pendaftaran yang lengkap melalui pelbagai cara, termasuk secara dalam talian dan salinan cetak fizikal di tempat awam, seminar yang diadakan di sekolah dan/atau apabila anda, anak/anak jagaan anda dan/atau ejen pengambilan anda melawat kampus kami. Maklumat peribadi anda juga mungkin dikumpul daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.
 • Pelanggan atau bakal pelanggan untuk produk, perkhidmatan, acara, persidangan, seminar dan/atau aktiviti pemasaran lain yang dianjurkan oleh kami: Cosmopoint mengumpul maklumat peribadi anda terus daripada anda apabila anda menyatakan minat untuk dihubungi bagi acara dan pemasaran tersebut aktiviti (termasuk semasa acara sebelumnya yang dianjurkan oleh kami). Maklumat anda juga mungkin dikumpul secara tidak langsung (contohnya, melalui direktori perdagangan/dalam talian) atau daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.
 • Penjual, pembekal atau pembekal perkhidmatan: Cosmopoint mengumpul maklumat peribadi anda secara langsung daripada anda atau secara tidak langsung daripada majikan anda atau agensi rujukan kredit semasa membuat tender untuk projek atau sebagai sebahagian daripada transaksi komersial. Maklumat peribadi anda juga mungkin dikumpul daripada kuki melalui penggunaan laman web kami.

PENDEDAHAN DATA

PENDEDAHAN DATA PERIBADI ANDA
Cosmopoint akan merahsiakan data peribadi melainkan anda telah memberikan kebenaran bertulis untuk pendedahan tersebut dibuat atau ia adalah dalam lingkungan pendedahan yang dibenarkan di bawah undang-undang/garis panduan semasa, Cosmopoint boleh mendedahkan maklumat anda kepada kategori pihak ketiga seperti yang disenaraikan di bawah (tidak terhad kepada ):

 • Kementerian Pengajian Tinggi, jabatan/agensi kerajaan lain yang berkaitan, pihak berkuasa berkanun dan pengawal selia industri
 • Jabatan Imigresen Malaysia dan agensi yang dilantik
 • Kedutaan asing dan agensi dilantik mereka
 • Polis dan agensi penguatkuasaan lain di mana dan apabila diperlukan
 • Penaja anda termasuk ibu bapa/penjaga anda
 • Pihak ketiga yang menyediakan penempatan latihan amali
 • Badan profesional atau akreditasi
 • Rakan usaha sama luar Kumpulan Cosmopoint yang menyediakan dwi ijazah, artikulasi atau perkembangan pengajian
 • Pihak ketiga yang dilantik oleh Kumpulan Cosmopoint untuk menyediakan perkhidmatan kepada Kumpulan Cosmopoint seperti juruaudit, peguam, kontraktor, syarikat percetakan, agensi pelancongan, penganjur latihan dan syarikat insurans
 • Institusi atau syarikat lain dalam Kumpulan Cosmopoint

HUBUNGI KAMI

BAGAIMANA UNTUK MENGHUBUNGI KAMI?
Jika:

 1. anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang cara untuk hadkan pemprosesan maklumat peribadi anda; atau
 2. anda mempunyai sebarang pertanyaan lanjut; atau
 3. anda ingin membuat aduan berkenaan dengan maklumat peribadi anda,

sila hubungi :-
Pegawai Perkhidmatan Pelanggan
Jabatan Penjenamaan & Komunikasi
Cosmopoint Sdn Bhd
Tingkat 1, Wisma Sachdev,
16-2, Jalan Raja Laut,
50350 Kuala Lumpur
Alamat E-mel: cosmicbuzz@cosmopoint.com.my
Nombor telefon: 03-2603 1500

PRIVACY POLICY - Cosmopoint College